स्थानीय राजपत्र

विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्रहरुको  संगालो।।

 

 

 

*प्राविधिक कारणवश अन्यथा भएकोले "निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७७" सच्याइएको।