सूचना तथा समाचार

कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना

कृषि  विकास निर्देशनालयको स्टोर प्रयोजनको लागि विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. ४ र ५ बरगाछी चौक आसापासको क्षेत्रमा घरभाडामा लिने सम्बन्धी सूचना।

IEMIS Software सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

IEMIS software

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी राय सुझाव उपलव्ध गराउने बारे।

Notice regarding suggestion on syllabus design

विराटनगर महानगरपालिकास्थित सबै विद्यालयहरुमा विदाको सूचना

छात्रवृति सम्बन्धी सूचना

स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा

Pages