Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

घरजग्गा कर

घरजग्गा करका तोकिएका दरहरु

क्र.सं. सिलिङ मूल्यांकन आ.व. २०७३/७४ आ.व. २०७४/७५
१० लाख सम्म रु. १०० रु. १००
१० लाख देखी २० लाख सम्म रु. २०० रु. २००
२० लाख देखी ३० लाख सम्म रु. ४०० रु. ४००
त्यसपछिको थप रु. २० लाख सम्म ०.१० प्रतिशत ०.१० प्रतिशत
त्यसपछिको थप रु. ५० लाख सम्म ०.१७ प्रतिशत ०.१७ प्रतिशत
त्यसपछिको थप रु. १ करोड सम्म ०.२५ प्रतिशत ०.२५ प्रतिशत
त्यसपछि जतिसुकै रुपैयाँ भएपनि ०.४० प्रतिशत ०.४० प्रतिशत