विराटनगर महानगरपालिकाको चौथो नगर सभाको समारोहमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट