के सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिले पनि नविकरण गर्नुपर्छ?

पर्छ। अर्को आर्थिक वर्षमा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि  श्रावण १ देखि पौष मसान्तसम्ममा आफ्नो वडा कार्यालयमा गई आफ्नो नाम नविकरण गर्नुपर्छ ।