सम्पत्ति कर, भुमिकर, बहाल कर

१। आ.व. २०७५/७६ का लागि तपसिल बमोजिमको आधारमा सम्पतिकर संकलनका लागि दररेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

सि.न. सिलिभ मूल्यांकन मुल्यांकनका आधारमा तोकिएको करका दर
३० लाख सम्म १० लाख सम्म रु.१००
    २० लाख सम्म रु२००
    ३०लाख सम्म रु४००
त्यसपछिको थप रु २० लाख सम्म ०.०५ प्रतिशत
त्यसपछिको थप रु ५० लाख सम्म .१० प्रतिशत
त्यसपछिको थप रु १ करोड सम्म .४० प्रतिशत
त्यसपछिको जतिसूकै रुपियां भएपनि .६० प्रतिशत

 

सि.न. घरको विवरण निर्धारण गरिएकोकरका दर रु. प्रति वर्ष टूटफूट कìि दर प्रतिशत कìि गर्ने जम्मा वर्ष
भित्र कांचो वाहिर पाको ईटामा माटो जोडाई भएको वा काठै काठवाट बनेको र जस्ता,झिगटी,टायल,एसवेस्ट्सको छाना भएको घर ५०० २५
भित्र वाहिर पाको ईटा वा ढूगांमा माटोको जोडाई भई भित्र वाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरि छाना ढलान(आर.सि.सि. वा आर.वि.सि.) गरिएको वा जस्ता,टायल, झिगटी,टायल,एसवेस्ट्सको छाना भएको घर ६५० ३०
भित्र वाहिर पाको ईटा वा ढूगांमा सिमेन्ट प्लास्टर गरि छाना ढलान( आर.सि.सि. वा आर.वि.सि.)गरिएको घर १५०० ७०
आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चरमा लिफ्ट÷एस्कालेटर जडान भएको घर २००० ०.७५ १००
स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रविङट्स, फाईवर वा यस्तै संरचना । १६०० ०.७५ १००

द्रष्टब्यः टूटफूट कट्टिट्टको हिसाव गर्दा घट्दो मुल्यको आधारमा गरिनेछ ।

 

२। आ.ब.०७५/७६ का लागि पारित मालपोत तथा भुमिकर दररेट

सि.न. विवरण        पारित दर प्रति कठ्ठा
क वर्ग १५००
ख वर्ग १००० 
ग वर्ग ७५०
घ वर्ग ५००

 

 

नोट: यो विवरण अार्थिक ऐन २०७५ समावेश छ। आर्थिक ऐन २०७५ हेर्न यहाँ click गर्नुहोस्।